Hospisal Playlist (Chuyện Đời Bác Sỹ) là bộ phim miêu tả về cuộc sống của năm con người là bác sỹ, họ vừa là…