Một anh bạn tên Khoa trong nhóm chúng tôi vừa được thăng chức lên làm Leader, trong bữa ăn cùng nhóm bạn, một anh…