Có một bạn độc giả tên A gửi Email cho tôi, cô ấy bảo rằng cô ấy và bạn trai cũ quen nhau  gần…