Ai đó trong chúng ta có thể vì chia tay mối tình cũ mà không muốn yêu thêm một lần nào nữa. Giống như những…