Nhật Mai là cô bạn học chung khóa đại học với tôi. Lúc còn đi học cô ấy luôn là một sinh viên có…