Trong quyển sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của tác giả Rosie Nguyễn có một câu hỏi để khảo sát về đề tài…