Có một lần, Trúc đàn em học khóa dưới, làm chung công ty hỏi tôi: “ Em thấy các anh chị khóa trên, bạn…