Thế giới khi nào mới hoàn toàn chấm dứt cơn đại dịch Covid-19 có sức tàn phá về nhân mạng và kinh tế trên…