Bên cạnh tôi có vài người bạn, lúc họ mới đặt chân vào công ty, trải qua vài tháng, dần dần thích ứng với…