Anh là một người đàn ông hết sức kiệm lời, lúc trước mỗi ngày nếu không vì lí do công việc có lẽ cả…