Chuyện phỏng vấn rớt là chuyện rất bình thường, không ít thì nhiều chúng ta đã và biết đâu trong tương lai vẫn sẽ…