Lúc nhỏ có một thời điểm bộ phim Hoàn Châu Cách Cách đang nổi đình nổi đám, các công ty kinh doanh văn phòng…