Dấu ấn năm 2020 “Kết thúc một năm đầy biến động”; “Năm nay là một năm đầy khó khăn nhưng ý nghĩa”; “Phải nói đây…