Vào ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới, tôi nghe theo lời rủ rê của hai người bạn nam đi leo núi. Lâu…