Tối thứ 6 làm xong, chuẩn bị về thì nhận được cuộc gọi của Bích, cô bạn học chung trường cũ, rủ đi…