Sẽ có những thời điểm trong trong cuộc đời bắt buộc bản thân chúng ta phải từ bỏ. Nhưng lí do để đi đến…