Một tuần vừa qua với bạn đã trôi qua như thế nào? Có lẽ với bạn này nhịp sống vẫn chưa khôi phục hẳn,…