Cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp lại Thu, cô bạn nhỏ hơn tôi một tuổi, chúng tôi có duyên làm đồng nghiệp với…