Thời tôi mới đi làm, bắt đầu giao lưu tiếp xúc nhiều với mọi người qua thực tế công việc hơn là lí thuyết…