Cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết để bạn mặc sức tùy ý lật đến bất kỳ chương nào mà mình muốn…