Giả sử hỏi tôi nên lựa chọn một bộ phim nói về thanh xuân, vừa liên quan đến đề tài thể thao, tôi chắc…