Huyền là em gái của Minh, bạn của tôi. Huyền mới là sinh viên đại học năm nhất nên thời gian học cũng không…