Tôi hỏi: "em thích công việc em đang làm không?" Tiên trả lời: "dĩ nhiên là không rồi chị, haha" Tôi: "vậy em thích công…