Tác giả Bạch Lạc Mai của Trung Quốc có một câu mà tôi khá tâm đắc và luôn khắc ghi trong lòng: “Bất kể…